Lietošana

Mājaslapas Ātrie.lv lietošanas noteikumi uzliek pienākumu vietnes Administratoram un vietnes Apmeklētajam ievērot izstrādātos noteikumus, kas ir paredzēti kārtības uzturēšanai tiešsaistes lapā. 

Ātrie.lv patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas lietošanas noteikumos, iepriekš par tiem nebrīdinot vietnes lietotājus. Apmeklējot šo tiešsaistes lapu, jūs automātiski piekrītiet aktuālajiem lietošanas noteikumiem. 

Galvenie termini

Administrators – vietnes Ātrie.lv īpašnieks un satura administrators. 

Apmeklētājs – fiziskā persona, kas apmeklē vietni Ātrie.lv. 

Saturs – informācija par kreditēšanas pakalpojumiem, kas izvietoti vietnē Ātrie.lv. 

Lietošanas noteikumi – nosacījumi, kurus jāievēro, apmeklējot vietni Ātrie.lv. 

Administrācijas atbildības ierobežošana

 • Vietnes saturam ir informatīvs raksturs. Ātrie.lv sniedz datus par citu juridisku firmu piedāvātajiem pakalpojumiem, līdz ar to jautājumu gadījuma par konkrētu produktu Apmeklētājam ir jāvēršas pie konkrēta pakalpojuma sniedzēja. 
 • Administrators neuzņemas atbildību par trešās puses piešķirtajiem pakalpojumiem un produktiem, jo vietnes saturs tiek veidots, pamatojoties uz datiem, ko sniedz trešās puses savās mājaslapās. 
 • Administrators neuzņemas atbildību par Apmeklētāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām, kas izdarītas pēc vietnes Ātrie.lv apmeklēšanas, jo tiešsaistes lapas mērķis ir informēt lietotājus par citu juridisku firmu pakalpojumiem. 
 • Strīdus, kas radušies Apmeklētājam, izmantojot šo vietni, ir paredzēts risināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Apmeklētājs apņemas

 • Iepazīties ar Lietošanas noteikumiem, lai nepārkāptu izstrādātos nosacījumus. Pārtrauciet lietot vietni, ja nepiekrītiet šajā lapā minētajām prasībām. 
 • Uzņemties atbildību par vietnē veiktajām darbībām. Nedrīkst rīkoties prettiesiski, traucēt vietnes funkcionalitāti, drošību, stabilitāti, ātrumu un veikt tam līdzīgas darbības. 
 • Iepazīstoties ar vietnes saturu, Apmeklētājs apzinās, ka informācija var simtprocentīgi nesaskanēt ar trešo pušu norādītajiem datiem mājaslapās, jo vietnes Ātrie.lv saturs ir informatīvs. 
 • Nelietot vietnes saturu komerciālajiem nolūkiem, jo saturs ir paredzēts informācijas iegūšanai un izmantošanai tikai personiskajām vajadzībām. 

Administrācijai ir tiesības

 • Veikt izmaiņas lietošanas noteikumos, vietnes saturā vai vizuālajā atspoguļojumā jebkurā brīdī. 
 • Izsūtīt informatīvās ziņas vietnes Apmeklētājiem, ja no viņu puses bija sniegta atļauja vai nebija atteikts pakalpojums. 
 • Jebkurā brīdī ierobežot brīvu piekļuvi vietnei. 

Apmeklētājam ir tiesības

 • Bez ierobežojuma izmantot vietnes saturu personiskajām vajadzībām. 
 • Vērsties pie Administratora ar jautājumiem par vietnes saturu, izmantojot kontaktu formu.